Използване на псевдоклас firstchild

Всяка първа хипервръзка ще бъде зелена на цвят. Всички останали хипервръзки обаче ще бъдат с обичайния си цвят.

Това е втория параграф - и тук първата хипервръзка ще бъде зелена, а втората, третата и т.н. - с цвета по подразбиране.

Стилът за хипервръзките използва връзката родители-деца, която не се поддържа добре от по-стари версии на Internet Explorer - за целта трябва да се укаже DOCTYPE.