Пример за употреба на CSS

Настоящата страница може да има коренно различен вид само от смяна на използвания CSS файл.

Указания за работа

Как са указани самите стилове в CSS файловете:

Елемент CSS за стил1 CSS за стил2
Тяло body body {background-color:pink} body {background-color:yellow}
Заглавие h1 h1 {color:red} h1 {color:#A5A5A5}
Заглавия h2 и h3 h2, h3 {text-decoration:underline} h2, h3 {font-family:"Courier New", "Lucida Console"}
Неподреден списък (ul) ul{list-style:circle} ul{list-style:square}
Заглавия на таблица (th) th {background-color:#1177FF} th {background-color:#EE5522}
Редове на таблица (td) td {text-align:center} td {text-align:right}